RSS
A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności

Nasza działalność obejmuje :

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
4. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
5. Demontaż wyrobów zużytych.
6. Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
7. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
8. Wytwarzanie i zaopatrzanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
9. Roboty budowlane związanie ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalych.
10. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
11. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
12. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
13. Przygotowanie terenu pod budowę.
14. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich.
15. Wykonywanie instalacji elektrycznych.
16. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
17. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
18. Tynkowanie.
19. Zakładanie stolarki budowlanej.
20. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian.
21. Malowanie i szklenie.
22. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
23. Wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych.
24. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
25. Roboty związane z budową dróg i autostrad.
26. Produkcja pojemników metalowych.
27. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
28. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
29. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.
30. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.
31. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
32. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
33. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
34. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silikonowych na stacjach paliw.
35. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
36. Transport drogowy towarów.
37. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych.
38. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
39. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
40. Pozostałe pośrednictwo pieniężne.
41. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączaniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
42. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
43. Zarządzanie nieruchomościami wykonywanie na zlecenie.
44. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych.
45. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
46. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
47. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
48. Pozostałe sprzątanie.
49. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
50. Pogrzeby i działalność pokrewna.
51. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nieskalsyfikowana.
52. Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne.Opublikował: Daniel Szwaczkiewicz
Publikacja dnia: 08.12.2009
Podpisał: Daniel Szwaczkiewicz
Dokument z dnia: 08.12.2009
Dokument oglądany razy: 5 007