RSS
A A A
SmodBIP

Przetargi

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO W ULICY GRÓDECKIEJ W HRUBIESZOWIE WRAZ ZE ZBIORNIKIEM PRZEPŁYWOWYM”

http://www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/50-budowakanalusanitarnego.html

2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Zakup pojazdu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo–ssącego) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej

http://www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/51-zakuppojazduspecjalistycznego.html

3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W ULICY W UL. KOCHANOWSKIEGO NA OSIEDLU JAGIELLOŃSKIM W HRUBIESZOWIE

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/52-budowakanaudeszczowego.html

4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONWALIOWEJ, TULIPANOWEJ I STORCZYKOWEJ W HRUBIESZOWIE”

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/56-budowakanalizacjikonwaliowa.html

5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY WODNEJ NA TERENIE HRUBIESZOWA

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/57-rozbudowaimodernizacjawodna.html

6. OFERTA na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – ,, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY WODNEJ NA TERENIE HRUBIESZOWA”

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/58-ofertanapenieniefunkcjiinspektora.html

7. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIACJI SANITARNEJ W ULICACH UCHAŃSKIEJ, BURSZTYNOWEJ I DIAMENTOWEJ W HRUBIESZOWIE

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/59-budowasieciwodociagowej.html

8. OFERTA na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIACJI SANITARNEJ W ULICACH UCHAŃSKIEJ, BURSZTYNOWEJ I DIAMENTOWEJ W HRUBIESZOWIE

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/60-ofertanapenieniefunkcjiinspektoranadzoru.html

9. Zaproszenie do składania ofert - "Transport odpadów komunalnych z Hrubieszowa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Łaskowie, Gm.Mircze"

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/61-transportodpadowkomunalnych.html

10. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU LIPICE W HRUBIESZOWIE Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY POSESJI, PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/62-budowasiecikanalizacjisanitarnejnaosiedlulipice.html

11. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Wdrożenie systemu radiowego odczytu wodomierzy na terenie Miasta Hrubieszowa poprzez dostawę i montaż wodomierzy oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu, do wodomierzy dostarczonych i pracujących na sieci wodociągowej, dostawę oprogramowania i niezbędnego sprzętu oraz usługi towarzyszące dla PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie w okresie od 10 czerwca 2016 roku do 30 września 2018 roku".

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/65-wdroeniesystemuradiowegoodcizytuwodomierzy.html

12. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Sukcesywna dostawa wraz z dowozem i rozładunkiem polimeru kationowego  w formie emulsji stosowany do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie w ilości około 8 000 kg (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1)

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/66-zakupwrazzdostawirozadunkiempolimerukationowego.html

13. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
W HRUBIESZOWIE

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/69-zakupidostawagazupynnego.html

14. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia na budowę, dla zadania pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Teresówka 14a w Hrubieszowie"

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/70-opracowaniedokumentacjiprojektowej.html

15. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "wykonanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w tym mapa aglomeracji dla zadania planowanego do współfinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020, działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/71-wykoaniestadiumwykoanlnosci.html

16. PRZETARG ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA HRUBIESZOWA

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/72-rozbudowaimodernizacjamiastahrubieszowa.html

17. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszowie przy ul. Wesołej wraz z podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji, który funkcjonuje w PGKiM Sp z o.o. w Hrubieszowie ."

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/73-modernizacja-przepompowni-sciekow-w-hrubieszow-przy-ul-wesolej-wraz-z-podlaczeniem-do-systemu-monitoringu-i-wizualizacji-ktory-funkcjonuje-w-pgkim-sp-z-o-o-w-hrubieszowie.html

18. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Sukcesywna dostawa wraz z dowozem i rozładunkiem polimeru kationowego  w formie emulsji stosowany do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie w ilości około 8 000 kg (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1)"

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/74-zakupwrazzdostawirozadunkiempolimeru.html

19. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych"

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/76-dostawasystemudozdalnegoodczytuwodomierzy.html

20. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH"

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/78-transportodpadowkomunalnych.html

21. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w  Hrubieszowie"

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/79-sukcesywnadostawawodomierzy-.html

22. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O."

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/83-zakupidostawagazupynnegolpg.html

23. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia na budowę, dla zadania pod nazwą „Modernizacja obiektów  Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie"

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/84-opracowaniedokumentacji.html

24. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Hrubieszów"

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/85-opracowaniedokprojmoderprzebudsieciwod.html

25. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Hrubieszowie – metodą rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV instalowanego wewnątrz istniejącego rurociągu"

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/90-modernizacjakanalizacjisanitarnejwulicypisudskiego.html

26. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa zbiorowego przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. 3-go Maja 37 w Hrubieszowie

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/91-budowazbiorowegoprzylaczakanalizacji.html

27. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Sukcesywna dostawa pomp do ścieków i mieszadeł zatapialnych"

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/93-sukcesywnadostawapompdosciekow.html

28. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: „Modernizacja sieci wodociągowej polegająca na zamontowaniu urządzeń pomiarowych dla wyodrębnionych stref Miasta Hrubieszowa

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/94-sporzdzeniedokumentacjiprojektowej.html

29. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: Zakup i dostawa urządzeń hydraulicznych firmy HYCON

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/95-zakupidostawahycon.html

30. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa dwóch sprężarek na Stację Uzdatniania Wody przy ulicy Teresówka 14a w Hrubieszowie do zastosowania w ciągu technologicznym uzdatniania wody

www.pgkimhrubieszow.pl/aktualne-przetargi/96-dostawadwochbezolejowychsprarek.html

Nie ma pozycji spełniających te kryteria


Opublikował: Daniel Szwaczkiewicz
Publikacja dnia: 03.10.2017
Podpisał: Daniel Szwaczkiewicz
Dokument z dnia: 08.12.2009
Dokument oglądany razy: 73 193